Regulamin akcji promocyjnej „Uśmiech dla Dwojga - Smile Design Clinic

  § 1. Postanowienia ogólne.

  1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „Uśmiech dla Dwojga” (dalej: Akcja) jest SMILE DESIGN CLINIC Barbara Wyszomirska-Zdybel z siedzibą w Warszawie,
  ul. Zygmunta Słomińskiego 5/U5, 00-197 Warszawa, NIP 113 013 49 81, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Akcja przeprowadzona zostanie na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora pod adresami URL http://www.smiledesignclinic.pl oraz https://www.facebook.com/SmileDesignClinic/ w dniach od 1 lutego 2018 roku do 14 lutego 2018 roku.

  3. Regulamin stanowi podstawę Akcji, określa prawa i obowiązki Uczestników.

  § 2. Uczestnictwo w Akcji.

  1. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Akcji tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

  2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

  3. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

  4. Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby. Każda osoba może tylko raz uczestniczyć w Akcji.

  § 3. Przebieg i warunki udziału w Akcji.

  1. Aby wziąć udział w Akcji uczestnicy muszą zarejestrować się telefonicznie w Recepcji Smile Design Clinic oraz podać hasło „Uśmiech dla Dwojga”. Jedna osoba może dokonać rejestracji dla dwóch uczestników (tj. siebie oraz osoby towarzyszącej). Rejestracja umożliwi uzyskanie po 50% rabatu dla każdej osoby na jednorazowe zabiegi higienizacji (skaling, piaskowanie, fluoryzacja, polerowanie) w Smile Design Clinic, ul. Zygmunta Słomińskiego 5/U5 w Warszawie.

  2. Promocja obowiązuje w okresie od 1 lutego 2018 do 14 lutego 2018 roku, tzn. rejestracja i wizyta muszą odbyć się w tym przedziale czasowym. Liczba dostępnych zabiegów jest ograniczona, o skorzystaniu z promocji decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku terminów w grafiku kliniki Smile Design Clinic, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji.
  3. Zabiegi przeprowadzone zostaną po wcześniejszej umówieniu wizyty. Należy skontaktować się w tym celu z Recepcją: 22 291 80 80 / 22 291 80 81

  4. Warunkiem otrzymania 50% rabatu jest udział w zabiegu obydwu zgłoszonych osób. W przypadku jeśli jedna z osób nie stawi się na zabieg, rabat dla jednego uczestnika nie zostanie naliczony.
  § 4. Postanowienia końcowe.

  1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Smile Design Clinic.

  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  © SMILE DESIGN CLINIC sp. z o.o.