Polityka prywatności

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Smile Design Clinic sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-195, ul. Zygmunta Słomińskiego 5 lok. U05 (dalej jako „Smile Design Clinic”).

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Smile Design Clinic, możesz skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [__] lub listownie pisząc na adres siedziby.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?
Twoje dane osobowe są udostępniane bezpośrednio przez Ciebie lub przez Twojego pracodawcę lub reprezentowany przez Ciebie podmiot. Twoje dane osobowe mogą być również niekiedy pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych, jak np. rejestr KRS czy CEIDG.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Smile Design Clinic moich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, stanowiska, nazwy reprezentowanego podmiotu oraz siedziby tego podmiotu. Jeżeli występujesz w roli pełnomocnika czy organu kontrahenta Smile Design Clinic albo jesteś wspólnikiem spółki cywilnej czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to Smile Design Clinic może przetwarzać Twoje dane osobowe w szerszym zakresie obejmującym także numer PESEL oraz wszelkie inne dane osobowe zawarte w publicznych rejestrach oraz w ramach przedstawionego pełnomocnictwa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych? Cel przetwarzania Podstawa prawna

(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Kontaktujemy się z Tobą w bieżących sprawach lub udzielamy odpowiedzi na kierowane przez Ciebie do nas pytania lub sprawy. Zazwyczaj wykonujemy te czynności w ramach realizacji umowy pomiędzy Smile Design Clinic a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach wynikających z prowadzonej przez Smile Design Clinic działalności.
Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo wspólnikiem spółki cywilnej, to przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym także w ramach rozliczeń i zapewnienia bieżącej korespondencji służbowej.  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w ramach przepisów prawa podatkowego)
Z racji tego, że pozostajemy ze sobą w stałych stosunkach gospodarczych, możemy w ramach łączącej nas współpracy przesyłać Ci informacje o naszej działalności, oferty czy inne treści informujące Ciebie o możliwości współpracy z Smile Design Clinic.  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest budowanie i utrzymywanie relacji z naszymi kontrahentami.

 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?
Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług zaopatrujących Smile Design Clinic w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację naszych obowiązków oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Smile Design Clinic w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Czy moje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie poczty elektronicznej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Smile Design Clinic a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską albo na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres naszej współpracy czy też współpracy pomiędzy Smile Design Clinic a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy. Jeżeli Twoje dane osobowe były przetwarzane w ramach wypełnienia przez Smile Design Clinic obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane trwałej anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Jeżeli podajesz nam swoje dane, odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie danych może jednak skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przekazania Ci innych treści, o które nas prosisz, a niekiedy również brakiem możliwości zawarcia umowy z kontrahentem.

Jakie mam prawa?
Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Smile Design Clinic sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami pod adresem  a.losiewicz@klinikaortofan.pl
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.